Amorewedding Child Theme Download

Download the Amorewedding Child Theme for Amorewedding v parent WordPress Theme - _themebear.

WP Child Theme Code Snippets

amorewedding-child/style.css

/*
Theme Name: Amorewedding Child
Author: ChildThemeWP.com
Author URI: https://childthemewp.com/amorewedding/
Description: WordPress Amorewedding child theme.
Template: amorewedding
Text Domain: amorewedding-child
*/

amorewedding-child/functions.php

<?php
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_amorewedding_child' );
function enqueue_amorewedding_child() {
wp_enqueue_style('amorewedding-css', './amorewedding/style.css' );
wp_enqueue_style('amorewedding-child-css', './amorewedding-child/style.css');
wp_enqueue_script('amorewedding-child-js', './amorewedding-child/js/script.js', array( 'jquery' ), '1.0', true );
}
?>

amorewedding-child/screenshot.png

<img src="./screenshot.png" alt="amorewedding child theme screenshot">

amorewedding-child/js/script.js

/* Javascript */

Build Information

benny build on amorewedding-child/ Dec 14
functions.php
style.css
screenshot.png
[dir] js/
      » script.js
Hash: 22a6df5d43380d50e3e648ea17ed549a

Folder Structure

Parent * amorewedding/
Child ** amorewedding-child/
* Required theme for this child theme to work | ** This child theme