Perfectcouple Child Theme Download

Download the Perfectcouple Child Theme for Perfectcouple v parent WordPress Theme - Coffeecream.

WP Child Theme Code Snippets

perfectcouple-child/style.css

/*
Theme Name: Perfectcouple Child
Author: ChildThemeWP.com
Author URI: https://childthemewp.com/perfectcouple/
Description: WordPress Perfectcouple child theme.
Template: perfectcouple
Text Domain: perfectcouple-child
*/

perfectcouple-child/functions.php

<?php
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_perfectcouple_child' );
function enqueue_perfectcouple_child() {
wp_enqueue_style('perfectcouple-css', './perfectcouple/style.css' );
wp_enqueue_style('perfectcouple-child-css', './perfectcouple-child/style.css');
wp_enqueue_script('perfectcouple-child-js', './perfectcouple-child/js/script.js', array( 'jquery' ), '1.0', true );
}
?>

perfectcouple-child/screenshot.png

<img src="./screenshot.png" alt="perfectcouple child theme screenshot">

perfectcouple-child/js/script.js

/* Javascript */

Build Information

benny build on perfectcouple-child/ Dec 14
functions.php
style.css
screenshot.png
[dir] js/
      » script.js
Hash: fc0aab1bc31f7e7a342ed4f1b1ab9a67

Folder Structure

Parent * perfectcouple/
Child ** perfectcouple-child/
* Required theme for this child theme to work | ** This child theme